Signalement: Stiefbroeders. Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem I, 1814-1834Signalement: Stiefbroeders. Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem I, 1814-1834

De Nederlandse taal en literatuur werd in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) ingezet als middel om de Noordelijke en Zuidelijke landsdelen tot een geheel te smeden. Onder leiding van Koning Willem I werden nieuwe maatregelen getroffen om de literatuur in het Zuiden te doen opbloeien. In deze studie beschrijft Janneke Weijermars het effect van dit nieuwe beleid. Ze signaleert dat voor sommige schrijvers de Noord-Nederlandse literatuur de norm was waaraan zij wilden voldoen, terwijl voor anderen het verlangen naar eigenheid juist sterker werd. Literatuur en politieke kwesties blijken sterk vervlochten te zijn en de studie wordt dan ook gepresenteerd als een geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden vanuit literair perspectief.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Hilversum: Verloren, 2012
ISBN: 978-90-8704-310-0
Hardcover, 423 pagina’s 

Signalement: In zijn eigen leemte afgerond. De weg naar Egypte van Gertrude StarinkSignalement: In zijn eigen leemte afgerond. De weg naar Egypte van Gertrude Starink

Tussen 1980 en 2000 publiceerde de dichteres Gertrude Starink vijf dichtbundels, alle onder de titel De weg naar Egypte, waarbij de ondertitels verschilden. Voor haar werk mocht Starink verschillende prijzen in ontvangst nemen, maar de kritiek was wisselend: veel critici gaven aan het werk niet te begrijpen. In zijn proefschrift toont Piet Keijsers aan dat het lineair en realistisch lezen van Starinks bundels niet effectief is. Hij stelt daarom een andere, anti-lineaire, benaderingswijze voor, waarbij de gedichten worden gezien als elementen in een beeldverhaal. Op deze manier kan ieder teken zich met ieder ander teken verbinden en wordt een groter betekenisnetwerk blootgelegd.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl 

Indische Letteren – Themanummer F. SpringerIndische Letteren – Themanummer F. Springer

Begin februari 2012 werd de twee maanden eerder overleden schrijver F. Springer herdacht met een klein symposium. Een weerslag van die middag biedt het Themanummer F. Springer van Indische Letteren. Naast een in memoriam van Peter van Zonneveld, persoonlijk getinte bijdragen van uitgever Annette Portegies en zoon Jan Tom Schneider en een causerie van Arjan Peters over Springers stijl bevat het themanummer twee academische bijdragen, van respectievelijk Harry Bekkering en Pamela Pattynama. In allebei deze bijdragen staat de vraag naar authenticiteit en ironische distantie centraal.

Zo blijkt Springer in zijn correspondentie met Bekkering (die verschillende malen over hem heeft gepubliceerd) een andere opvatting aan den dag te hebben gelegd over de gelaagdheid van zijn werk dan in publieke interviews. Waar Springer zich in deze persoonlijke correspondentie waarderend heeft uitgelaten over interpretaties die de complicaties en gelaagdheid van zijn werk blootleggen, heeft hij in interviews zijn waardering voor dit soort academische exercities als nauwelijks gemeende vriendelijkheid afgedaan. Door Bekkering met deze discrepantie geconfronteerd, gaf Springer toe uiteindelijk toch meer te voelen voor grondige analyse van zijn werk dan voor de oppervlakkigheid van menig recensent.

Pattynama analyseert het verhaal ‘Bangkok, een elegie’, een herinneringsverhaal waarin de verteller iemand is die zich distantieert. Het is een voor Springer kenmerkende wijze van vertellen, omdat hij zo in het midden kan laten wat waarheid is en wat verzinsel. Een belangrijke rol kent Pattynama daarbij toe aan wat zij de romantische laag van het verhaal noemt: de sfeer van romantische Schwärmerei, die (zoals in vrijwel al het werk van Springer) bepalend is voor een deel van het verhaal. Ook deze laag ontkomt niet aan dubbelzinnigheid, omdat Springer zijn ‘hommage aan het beginsel van de eeuwige liefde’ heeft gestoffeerd met filmsterren en pin-ups.

Waar bij Pattynama de vraag naar authenticiteit en ironische distantie een werkinterne kwestie is, is het bij Bekkering een kwestie van de schrijver als publieke persoon. Zonder dat de bijdragen op elkaar reageren, wordt duidelijk dat dit een cruciale kwestie is met betrekking tot Springer, en dat deze mogelijk in hoge mate bepalend is voor de aantrekkingskracht van zijn werk. De in het vooruitzicht gestelde biografie van Liesbeth Dolk zal ongetwijfeld aanleiding vormen om meer klaarheid te krijgen over deze problematiek.

Ad Zuiderent

Indische Letteren, jrg. 27, nr. 2, juni 2012, Themanummer F. Springer. Hilversum, Uitgeverij Verloren – 48 pp. ISBN 978-90-8704-302-5.

 

Signalement: Literatuurwetenschap en uitgeverijonderzoek – CLW 4 (2012)Signalement: Literatuurwetenschap en uitgeverijonderzoek – CLW 4 (2012)

In het vierde deel van het jaarlijks uitgegeven  Cahier voor Literatuurwetenschap (CLW)  worden resultaten van recent en nog lopend uitgeverijonderzoek geconfronteerd met de algemene literatuurwetenschap. De verschillende bijdragen werden gepresenteerd op, of kwamen tot stand na, de VAL-studiedag in 2010 aan de Universiteit Antwerpen. Centraal op deze dag stond de vraag of het uitgeverijonderzoek zoals het zich in de laatste decennia in Vlaanderen en Nederland heeft ontwikkeld, theoretische inzichten, methodologische invalshoeken en een begrippenapparaat heeft opgeleverd die voor de literatuurwetenschap bruikbaar kunnen zijn.  De bijdragen verzameld in dit Cahier voor Literuurwetenschap, leveren kennis over de verscheidenheid in aanpak, onderwerpkeuze en theoretische inbedding binnen het uitgeverijonderzoek. Daarnaast worden ook verworven ideeën geëvalueerd.

Lees nu ook de recensie van Geertjan de Vugt over Literatuurwetenschap en uitgeverijonderzoek.

Gent: Academia Press, 2012
ISBN: 978-90-382-2047-5
127 pagina’s 

Signalement: Roots of AfrikaansSignalement: Roots of Afrikaans

Hans den Besten (1948-2010) leverde de afgelopen dertig jaar vele bijdragen aan de Afrikaanse taalkunde. Aanvankelijk lag de focus binnen zijn werk op de structuur van het Afrikaans, later verschoof deze naar de historische ontwikkeling van de taal. In Roots of Afrikaans zijn Den Bestens belangrijkste geschriften verzameld, waarin een groot aantal onderwerpen de revue passeert, van de structuur en woordenschat van het Khoikhoi tot het Creools-Portugeels.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2012
ISBN: 9789027252678
458 pagina’s 

Signalement: Jac. van Ginneken onder vuurSignalement: Jac. van Ginneken onder vuur

Jac. van Ginneken was in het interbellum een gevierd taalkundige. Met zijn theorie over taalbiologie legde hij een relatie tussen rassenleer en taal, waardoor hij na de Tweede Wereldoorlog al snel het stempel ‘fout’ opgedrukt kreeg. Zijn positie aan de universiteit was vrijwel onmogelijk geworden. In  dit proefschrift, dat bestaat uit een serie eerder geschreven artikelen, aangevuld met nieuw materiaal, onderzoekt Gerrold van der Stroom of de aantijgingen tegen Van Ginneken gerechtvaardigd zijn, wanneer de wetenschappelijke omstandigheden en de tijd waarin Van Ginneken werkte, worden meegenomen in het oordeel.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU, 2012
ISBN: 978-90-8880-024-5 

Signalement: Een Nieuw Nederduitse spraakkunstSignalement: Een Nieuw Nederduitse spraakkunst

Over het alledaagse spraakgebruik in de achttiende eeuw is al weinig bekend, en over het alledaagse spraakgebruik in de Zuidelijke Nederlanden in die periode is nog minder bekend. Gijsbert Rutten en Rik Vosters proberen hier met hun boek Een nieuwe Nederduitse spraakkunst verandering in te brengen. Het werk wordt nadrukkelijk gepresenteerd als een serie voorstudies, waarin een fundament gelegd wordt voor een sociolinguïstische beschrijving van de achttiende-eeuwse taal.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Brussel: VUBPress, 2011
ISBN: 9789054879312
266 pagina’s 

Signalement: De woonplaats van de faamSignalement: De woonplaats van de faam

In de zeventiende eeuw ontstond een nieuw literair genre: de stadsbeschrijving. Het verschijnsel was uniek voor de Republiek, in geen enkel ander land werden boeken gewijd aan het beschrijven van steden. In zijn proefschrift De woonplaats van de faam beschouwt Eddy Verbaan de vroegste gedrukte exemplaren vanuit een historiografisch perspectief. Centraal staan zowel de vraag naar de verschillende grondslagen van het genre als het samenspel tussen deze.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2011
ISBN: 9789087042462
366 pagina’s 

Signalement: Celan auseinandergeschriebenSignalement: Celan auseinandergeschrieben

Vanuit de theorieën van Gérard Genette, Michel Riffaterre en Harold Bloom wordt er door Carl de Strycker in dit boek een model ontwikkeld om een invloedenstudie uit te voeren. Met behulp van het nieuwe model, waarbij er alleen wordt uitgegaan van tekstuele invloed, wordt de invloed van Paul Celan op de Nederlandstalige poëzie onderzocht. De Strycker wil met deze studie laten zien dat onderzoek naar invloed, zo lang bekritiseerd in de literatuurwetenschap, wel degelijk mogelijk is. De dissertatie  bevat casestudies over o.a. Boudewijn Büch, Louis Ferron, Huub Beurskens, J. Bernlef, Leonard Nolens, Willy Roggeman en Jan Lauwereyns.  Strycker richt zich niet alleen op de invloed van Celan op de oeuvres, maar onderzoekt tevens welke aspecten van Celan overheersend zijn in de creatieve receptie.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Antwerpen – Apeldoorn: Garant, 2012
ISBN: 9789044129083
364 pagina’s 

Signalement: Jan van Naaldwijk’s Chronicles of HollandSignalement: Jan van Naaldwijk’s Chronicles of Holland

In deze studie doet Sjoerd Levelt onderzoek  naar de tot nu toe zelden bestudeerde kronieken van Holland, die in de vroege zestiende eeuw werden geschreven door Jan van Naaldwijk. Levelt stelt daarbij vragen als: Van welke bronnen maakte de auteur gebruik? Wat waren de achterliggende redenen om voor de desbetreffende bronnen te kiezen? En hoe gaf hij ze vorm in zijn kronieken? In een bredere context geplaatst probeert Levelt meer te weten te komen over historiografisch onderzoek in de vroege zestiende eeuw, een periode waarin er sprake was van intensieve experimenten op het gebied van de Nederlandse geschiedschrijving. Levelt beperkt zich niet alleen tot de zestiende eeuw maar plaatst de kronieken in een nog bredere historiografische traditie, hij richt zich op een periode die loopt van de tweede helft van de veertiende eeuw tot in de achttiende eeuw. Zijn studie verschaft dus kennis over de continuïteiten en transities van de Nederlandse geschiedschrijving in deze periode. Het boek komt met een cd-rom die transcripties van de beide kronieken bevat.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Hilversum: Verloren, 2011.
ISBN: 978-90-8704-221-9
Hardcover, 280 pagina’s