Kopij

Praktisch

De boekbeoordelingen voor dit platorm kunnen enkel digitaal, via e-mail opgestuurd worden naar de redactiesecretarissen. De beoordelingen concentreren zich op het belang van de besproken publicaties voor de neerlandistiek. Een recensie gaat bij voorkeur de 1.000 woorden niet te boven. De recensent geeft een bondige weergave van de hoofdlijnen, stellingen en/of theses uit het besproken boek en plaatst deze binnen de relevante ontwikkelingen en inzichten van het vakgebied in kwestie, maar doet dat met oog voor de algemeen neerlandistische context van het Platform en TNTL. De recensent geeft een persoonlijke visie op de belangrijke bevindingen uit een besproken publicatie.

Met het inleveren van de beoordeling geeft de auteur toestemming voor digitale publicatie op het Platform en de website van TNTL. De door de redactie aanvaarde versie van de beoordeling geldt als definitieve tekst. Tenzij anders overeengekomen, dienen bijdragen in de voorkeurspelling gesteld te zijn. Gebruik voor Nederlandstalige bijdrages de Woordenlijst Nederlandse taal (2005) of de meest recente editie van Van Dale’s Groot woordenboek der Nederlandse taal.

Literatuurvermelding

Een recensie bevat geen voetnoten. Eventuele verwijzingen naar andere literatuur staan in de hoofdtekst en worden beargumenteerd. Dergelijke verwijzingen zijn vormgegeven via het bibliografische systeem dat ook in TNTL wordt gehanteerd. Men hantere het systeem van parenthetische literatuurverwijzingen in de hoofdtekst in combinatie met een bibliografie. In de titelbeschrijving zet men tussen auteursnaam en titel een dubbele punt. Namen van editeurs en redacteurs volgen op de titel. Titels van boeken en tijdschriften worden gecursiveerd. Titels van artikelen, hoofdstukken van boeken, alsmede van gedichten en verhalen in bundels worden tussen enkele aanhalingstekens geplaatst. Zie voor het impressum (in de regel geen commerciële uitgever vermelden), de reeksaanduiding en andere details de voorbeelden.

Voorbeelden:
Hoofdtekst:
Van der Paardt (1987: 5) meent terecht …
….’ (Van der Paardt 1987: 5).

Bibliografie:
Huizinga 1938 – J. Huizinga: Homo Ludens. Haarlem, 1938.
Van der Paardt 1987 – R. van der Paardt: De goddelijke Mantuaan. Vergilius in de Nederlandse letterkunde. Leiden, 1987. (Leidse opstellen, 5).
Van den Toorn 1977 – M.C. van den Toorn: ‘De problematiek van de Nederlandse aanspreekvormen’. In: Ntg 70 (1977), p. 520-540.

Citaten in de lopende tekst staan tussen enkele aanhalingstekens, behalve citaten binnen citaten, die men tussen dubbele aanhalingstekens plaatst. Geef overgeslagen zinnen of zinsdelen binnen citaten aan d.m.v. […].  Cursiveer woorden die benadrukt worden, of uit een vreemde taal afkomstig zijn; woorden, zinsdelen of verzen die in de tekst besproken worden; titels van boeken en tijdschriften. In geval van twijfel kan men steeds een recent nummer van TNTL raadplegen.

Afkortingen
De auteurs wordt verzocht voor het citeren van de volgende woordenboeken en periodieken gebruik te maken van onderstaande afkortingen:

 • WNT – Woordenboek der Nederlandsche Taal
 • MNW – Middelnederlandsch Woordenboek
 • RGl – J.J. Mak: Rhetoricaal glossarium
 • BMDC – Bijdragen en mededelingen van de dialectencommissie
 • FdL – Forum der Letteren
 • HCDT – Handelingen van de commissie voor dialectologie en toponymie
 • LB – Leuvense bijdragen
 • MKA, Lett. – Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, afd. Letterkunde
 • Ntg – De nieuwe taalgids
 • SpL – Spiegel der Letteren
 • TNTL – Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde
 • TT – Taal en tongval
 • VMKA – Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde te Gent
 • VMNW – Vroegmiddelnederlands Woordenboek

 

Geef een reactie