Signalement: Van Constantijntje tot Tonio

Al in de vroegmoderne tijd wist Joost van den Vondel zijn publiek diep te raken met het gedicht over zijn overleden zoontje Constantijntje. Ook in de negentiende eeuw uitten vele dichters het verdriet om hun gestorven kinderen in hun werk, zoals Willem Bilderdijk, Hendrik Tollens en François HaverSchmidt. Recentelijk is er een ware hausse aan ‘dodekindliteratuur’. Denk maar eens aan Schaduwkind van P.F. Thomése, Contrapunt van Anna Enquist en Tonio van A.F.Th. van der Heijden. Ook in de jeugdliteratuur komt het thema voor. Deze bundel sluit aan bij de huidige internationale belangstelling voor representations of childhood death in kunst en literatuur. Er wordt ingegaan op de achtergrond van deze literatuur en het effect ervan op lezers. Als geheel biedt deze bundel een overzicht van hoe het dode kind in de loop der tijd is gerepresenteerd in de Nederlandse literatuur, vanaf de middeleeuwen tot nu.

 

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

 

Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur.

Rick Honings , Olga van Marion en Tim Vergeer (red.)

Verloren

Hilversum

2018

269 pagina’s

ISBN: 9789087047238

€ 29,-

Signalement: P.C. Hooft en de ongeziene, eerste ‘fontein’ van Amsterdam

Volgens versjes van de Amsterdammer P.C. Hooft kon kort na 1600 zijn stad roem ontleden aan het huis, met een galerij, en aan de fontein van signor Luz. Maar hij was de enige die dat zag. Toch moet dat huis heel indrukwekkend zijn geweest en fonteinen waren er toen in Holland nog niet te vinden. Hoe zag dat gebouw met die galerij eruit en had Hooft soms de eerste fontein van Amsterdam om het oog?  Die vragen heeft niemand zich ooit gesteld, maar worden nu beantwoord.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

 

P.C. Hooft en de ongeziene, eerste ‘fontein’ van Amsterdam
Door Hooft bezongen huis, fontein en galerij van Sion Lus (Luz) eindelijk in beeld

Gerrold van der Stroom

Stichting Neerlandistiek VU

Amsterdam

128 pagina’s

ISBN: 9789088800351

€19,50

 

 

 

Signalement: Extra jaarboek Multatuli – W.F. Hermans en Multatuli

Multatuli en Willem Frederik Hermans lieten geen gelegenheid voorbijgaan om hun visie op de werkelijkheid uiteen te zetten op een toon alsof zij de wijsheid in pacht hadden. En er zijn meer overeenkomsten. Naar het schijnt herkende Hermans zichzelf zozeer in zijn grote voorganger dat hij vooral zichzelf in de biografie stopte die hij van Multatuli schreef. En die werkwijze is dan ook weer Multatuliaans. Dit themanummer behandelt sporen van Hermans’ fascinatie voor Multatuli in zijn leven en werk. De aanleiding is het verschijnen van deel zeventien van de Volledige Werken van Hermans, dat geheel aan Multatuli is gewijd.

 

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

 

Extra jaarboek Multatuli. W.F. Hermans en Multatuli

Cyril van den Hoogen , Klaartje Groot en Annelies Dirkse e.a.

Verloren

Hilversum

2018

96 pagina’s

ISBN: 9789087047108

€ 16,50

Signalement: De katharen

Nog een boek over de katharen? Is alles hierover dan nog niet geschreven? Ja en nee. Vooral vanuit (pseudo)esoterische hoek wordt veel over dit onderwerp gepubliceerd, maar vaak kan dat de historische toets der kritiek niet doorstaan. John van Schaik doorploegt de kathaarse bronnen zelf en onderzoekt de Latijnse teksten van hun middeleeuwse tegenstanders. Zo scheidt hij het kaf van het koren.

De eerste katharen komen rond 1150 op het toneel van de geschiedenis. Ze verschijnen in het Rijnland, Zuid-Frankrijk en Noord-Italië. Ze geloven dat er twee scheppers zijn: één goede en één slechte, vanaf de eeuwigheid aan elkaar tegengesteld. Christus is niet echt mens geworden, de aanwezigheid van Christus in brood en wijn verwerpen ze. Ook de kruisdood en opstanding kunnen er bij de katharen niet in.

De theorieën over reïncarnatie en mystieke hemelreizen doen de Kerk in het geweer komen. Paus Innocentius III roept op tot een kruistocht in 1209. In 1233 wordt de inquisitie opgericht. In de inquisitieverslagen wordt gemeld dat de katharen aan inwijdingsrituelen doen; ze worden voorgesteld als orgiën en geheime bijeenkomsten. Op 16 maart 1244 dalen de laatste katharen de heuvel van Montségur af. Zingend worden ze door de vlammen van de brandstapel verteerd. Enkelen kunnen ontsnappen met de katharenschat.

De fascinerende geschiedenis van de katharen is ook vandaag nog zichtbaar aanwezig, niet alleen ten noorden van de Franse Pyreneeën, maar ook in de regio’s van Bourgondië, Champagne, ja zelfs in de Lage Landen zijn er restanten van hun aanwezigheid te zien. Laat je verleiden door een reis in de voetsporen van de katharen.

 

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

 

De katharen. Tussen werkelijkheid en fictie

John van Schaik

Amsterdam University Press

Amsterdam

280 pagina’s

ISBN: 9789462987371

€24,99

Signalement: Excursies in de tijd

Dit boek trakteert u op een aantal onverbloemd vertelde episodes uit de wereldgeschiedenis. Wilt u meer weten over de ijsman Ötzi, over excentrieke Socrates en de diepzinnige Plato, de beiden van een goede beker wijn en van jongens hielden maar van democratie niets wilden weten, over de waanzinnig geniale maar humorloze Aristoteles en zijn plaaggeest Euboulides, over de onstuitbare wereldveroveraar Alexander de Grote, over het vroege Christendom geleid door de sluwe zakenman Petrus, over het rampzalige dogma van de drieëenheid, over de vroege Islam als politieke beweging voor Arabische eenwording, over de kerstening van Noord-Europa, over de heldhaftige maar tragische Peter Abelard en zijn geliefde Heloïse, over de minder heldhaftige maar even tragische Aartsdichter, over de funeste kruistochten, over de benepen Hanze, over de Europese expansie naar het verre oosten en westen, over de praal- en spilzieke Johan Maurits van Nassau die het Mauritshuis bouwde, eventjes koning van Brazilië was maar wel de toekomst voorzag, over de geschiedenis van de slavernij, over het woord “kalkoen” met zijn rijke verleden, over de Katholieke emancipatie in de negentiende en twintigste eeuw, of over de machtsovername door de media en het gigakapitaal – dan is dit uw boek. Het is tegelijk ook een boek dat u vertelt hoe de volkeren zich allengs, door de eeuwen heen, bevrijdden van mythe, dogma en dictatuur en hoe de rede langzaam de overhand aan het krijgen is.

 

Interesse om dit boek van emeritus hoogleraar Pieter Seuren te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

 

Excursies in de tijd. Episodes uit de geschiedenis van onze beschaving.

Pieter A.M. Seuren

Pharos uitgevers

Beilen

276 pagina’s

ISBN: 978-90-79399-86-4

€24,90

Signalement: Warm bloed

Warm bloedWie een oosterse voorouder heeft, wordt in de literatuur over voormalig Nederlands-Indië verondersteld warm bloed te hebben. In deze vergelijkende studie van Indische romans en verhalen wordt de representatie van Indo-Europeanen, nazaten uit gemengde relaties tussen oosterlingen en westerlingen, onder de loep genomen. Hoe worden Indo-Europeanen in literatuur uitgebeeld? Welke rol speelt warm bloed hierin en waar komt die notie vandaan? Zijn er verschillen in representatie tussen auteurs met een Nederlandse achtergrond en die met een Indische familiegeschiedenis? In de zoektocht naar antwoorden op deze vragen reist de lezer door de koloniale bellettrie én door de postkoloniale literatuur, waarin voorstellingen van warm bloed een belangrijke rol blijven spelen. Onderweg maakt de lezer kennis met Indo-Europese personages van bekende, minder bekende en inmiddels vergeten schrijvers, onder wie Louis Couperus, P.A. Daum, Melati van Java, Vincent Mahieu, Lin Scholte, Hella S. Haasse en Adriaan van Dis. Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl   Warm bloed. De representatie van Indo-Europeanen in de Indisch-Nederlandse letterkunde (1860-heden) Petra Boudewijn Verloren Hilversum 2016 428 pagina’s ISBN 9789087045982 € 39,-

Signalement: Historische Fonologie van het Nederlands

Sinds zijn eerste uitgave van 1986 is het boek Historische Fonologie van het Nederlands het referentiewerk bij uitstek voor klankveranderingen in onze taal. Ingedeeld in hoofdstukken volgens taalstadia – Indo-Europees, Gemeengermaans, Westgermaans, Oudnederlands enzovoort – en duchtig geïllustreerd met schema’s en kaarten, bood het een helder overzicht van de foneemverschuivingen die het Nederlands gevormd hebben. Deze nieuwe editie doet dat nog steeds, maar is grondig geactualiseerd en aanzienlijk uitgebreid. Het geeft een uitgebreidere historische achtergrond en heeft ook meer aandacht voor de achterliggende mechanismen die de ontwikkelingen van klanken en ook hele talen sturen. Denk daarbij aan morfologische blokkering van klankverschuivingen, foneemwegkaatsing, optimalisatie van syllabes enzovoort. Deze mechanismen en de klankveranderingen zelf worden steeds op een bevattelijke manier uitgelegd, met duidelijke voorbeelden.

 

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

Historische Fonologie van het Nederlands

Jozef Van Loon

Universitas

2014

ISBN: 978 90 337 0082 8

€ 32,50