Signalement: Constantijn Huygens op dienstreis. Zijn verslag van een tocht naar Eindhoven en Spa, Luxemburg en Meurs. 1654.Signalement: Constantijn Huygens op dienstreis. Zijn verslag van een tocht naar Eindhoven en Spa, Luxemburg en Meurs. 1654.

Constantijn Huygens maakte in 1654, in dienst van het Oranjehuis, een reis naar prinselijke goederen in Luxemburg en het Duitse Meurs. Het verslag dat Huygens over deze reis schreef wordt in dit boek voor het eerst gepubliceerd. De tekst is geplaatst in zijn historische context en voorzien van toelichtingen. In een bijlage zijn bovendien de zeven gedichten (met vertaling) opgenomen die Constantijn Huygens onderweg schreef.

Uitgegeven en ingeleid door S. Groenveld
Hilversum: Verloren
ISBN: 978-90-8704-365-0
140 pagina’s 

Signalement: Vaderland en Vrede 1672-1713. Publiciteit over de Nederlandse Republiek in oorlog. Signalement: Vaderland en Vrede 1672-1713. Publiciteit over de Nederlandse Republiek in oorlog.

De publieke belangstelling voor de oorlog tussen de Nederlandse Republiek tegen het Frankrijk van Lodewijk XIV was groot. Zij blijkt uit kranten, pamfletten, preken, liedjes, gedicht, prenten, schilderijen en gedenkpenningen. Breed gedragen was het idee dat wat in de honderd jaar sinds de Nederlandse opstand en de strijd tegen Spanje was verworven en opgebouwd, niet verloren mocht gaan. Men sprak over het behoud van het ‘vaderland’. Deze studie laat zien welke rol dit gemeenschappelijk identiteitsbesef speelde tijdens tientallen jaren van oorlog.

Donald Haks
Hilversum: Verloren
ISBN:978-90-8704-337-7
352 pagina’s. 

Signalement: Draden in het donkerSignalement: Draden in het donker

Intertekstualiteit is binnen de literatuurwetenschap een bekend fenomeen. Het is tevens een theoretisch begrip dat allerlei vragen en mogelijkheden met zich mee brengt. In Draden in het donker wordt dit begrip theoretisch en praktisch verkend. O.a. Maaike Meijer, Ernst van Alphen, Jürgen Pieters en Odile Heynders bepreken de geschiedenis, de mogelijkheden en beperkingen van de intertekstualiteitstheorie en demonstreren hoe onderzoek naar intertekstualiteit er in de praktijk uitziet.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Nijmegen: Vantilt
ISBN 978 94 6004 118 1
348 pagina’s 

Signalement: Na de roesSignalement: Na de roes

De Bildungsroman maakt tussen de negentiende en twintigste eeuw een ontwikkeling door. Waar de negentiende-eeuwse Bildungsroman zich kenmerkt door een uiteindelijke integratie van het jonge hoofdpersonage in de maatschappij, is dit in de Bildungsroman van de twintigste eeuw niet per definitie het geval. Hoofdpersonages verzetten zich vaak tegen deze integratie en vinden hun weg in roes en extase. In Na de Roes beschrijft Jaap Grave deze overgang. Zijn corpus omvat grotendeels Nederlandse literatuur, maar ook werk van Europese auteurs als Musil, Mann en Dostojewski komt aan bod.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Vantilt 2012
ISBN 978 94 6004 083 2
255 pagina’s 

Signalement: Het binnenste buiten. Werk en leven van Willem BrakmanSignalement: Het binnenste buiten. Werk en leven van Willem Brakman

In Het binnenste buiten wordt het werk en leven van Willem Brakman onder de loep genomen.  Een tiental specialisten werpt nieuw licht op de verschillende aspecten van zijn leven en zijn werk. Ze onderzoeken het begin van de literaire carrière van Brakman, zijn autobiografische blik, zijn spel met de romanruimte, zijn ideologiekritiek, zijn parodieën en zijn humor. Als apotheose wordt er bovendien voor het eerst een deel van Brakmans onvoltooide laatste roman gepubliceerd.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Gent: Academia Press 2012
ISBN: 978 90 382 2028 4
237 pagina’s 

Signalement: De idylle voorbij. Verbeelding van moederschap in Nederlandse literatuur 1980-2010 Signalement: De idylle voorbij. Verbeelding van moederschap in Nederlandse literatuur 1980-2010

In De idylle voorbij onderzoekt Josje Weusten hoe het maatschappelijke moedersideaal in de Nederlandse literatuur van 1980 tot 2010 verbeeld wordt. In de vier romans die Weusten bestudeert, wordt dit moderne moederschapsideaal op systematische wijze geproblematiseerd en ter discussie gesteld. In dit proefschrift worden literatuursociologisch onderzoek en romaninterpretaties op een vernieuwende manier samengebracht, waardoor ons inzicht in de maatschappelijke functie van literatuur wordt vergroot. De romans die Weusten analyseert zijn De reis naar het kind van Vonne van der Meer, Nieuwe buren van Saskia Noort, Een hart van steen van Renate Dorrestein en Met onbekende bestemming van Maya Rasker.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Uitgegeven in eigen beheer. 

Signalement: Stiefbroeders. Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem I, 1814-1834Signalement: Stiefbroeders. Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem I, 1814-1834

De Nederlandse taal en literatuur werd in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) ingezet als middel om de Noordelijke en Zuidelijke landsdelen tot een geheel te smeden. Onder leiding van Koning Willem I werden nieuwe maatregelen getroffen om de literatuur in het Zuiden te doen opbloeien. In deze studie beschrijft Janneke Weijermars het effect van dit nieuwe beleid. Ze signaleert dat voor sommige schrijvers de Noord-Nederlandse literatuur de norm was waaraan zij wilden voldoen, terwijl voor anderen het verlangen naar eigenheid juist sterker werd. Literatuur en politieke kwesties blijken sterk vervlochten te zijn en de studie wordt dan ook gepresenteerd als een geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden vanuit literair perspectief.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Hilversum: Verloren, 2012
ISBN: 978-90-8704-310-0
Hardcover, 423 pagina’s 

Signalement: Literatuurwetenschap en uitgeverijonderzoek – CLW 4 (2012)Signalement: Literatuurwetenschap en uitgeverijonderzoek – CLW 4 (2012)

In het vierde deel van het jaarlijks uitgegeven  Cahier voor Literatuurwetenschap (CLW)  worden resultaten van recent en nog lopend uitgeverijonderzoek geconfronteerd met de algemene literatuurwetenschap. De verschillende bijdragen werden gepresenteerd op, of kwamen tot stand na, de VAL-studiedag in 2010 aan de Universiteit Antwerpen. Centraal op deze dag stond de vraag of het uitgeverijonderzoek zoals het zich in de laatste decennia in Vlaanderen en Nederland heeft ontwikkeld, theoretische inzichten, methodologische invalshoeken en een begrippenapparaat heeft opgeleverd die voor de literatuurwetenschap bruikbaar kunnen zijn.  De bijdragen verzameld in dit Cahier voor Literuurwetenschap, leveren kennis over de verscheidenheid in aanpak, onderwerpkeuze en theoretische inbedding binnen het uitgeverijonderzoek. Daarnaast worden ook verworven ideeën geëvalueerd.

Lees nu ook de recensie van Geertjan de Vugt over Literatuurwetenschap en uitgeverijonderzoek.

Gent: Academia Press, 2012
ISBN: 978-90-382-2047-5
127 pagina’s 

Signalement: Celan auseinandergeschriebenSignalement: Celan auseinandergeschrieben

Vanuit de theorieën van Gérard Genette, Michel Riffaterre en Harold Bloom wordt er door Carl de Strycker in dit boek een model ontwikkeld om een invloedenstudie uit te voeren. Met behulp van het nieuwe model, waarbij er alleen wordt uitgegaan van tekstuele invloed, wordt de invloed van Paul Celan op de Nederlandstalige poëzie onderzocht. De Strycker wil met deze studie laten zien dat onderzoek naar invloed, zo lang bekritiseerd in de literatuurwetenschap, wel degelijk mogelijk is. De dissertatie  bevat casestudies over o.a. Boudewijn Büch, Louis Ferron, Huub Beurskens, J. Bernlef, Leonard Nolens, Willy Roggeman en Jan Lauwereyns.  Strycker richt zich niet alleen op de invloed van Celan op de oeuvres, maar onderzoekt tevens welke aspecten van Celan overheersend zijn in de creatieve receptie.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Antwerpen – Apeldoorn: Garant, 2012
ISBN: 9789044129083
364 pagina’s 

Signalement: Jan van Naaldwijk’s Chronicles of HollandSignalement: Jan van Naaldwijk’s Chronicles of Holland

In deze studie doet Sjoerd Levelt onderzoek  naar de tot nu toe zelden bestudeerde kronieken van Holland, die in de vroege zestiende eeuw werden geschreven door Jan van Naaldwijk. Levelt stelt daarbij vragen als: Van welke bronnen maakte de auteur gebruik? Wat waren de achterliggende redenen om voor de desbetreffende bronnen te kiezen? En hoe gaf hij ze vorm in zijn kronieken? In een bredere context geplaatst probeert Levelt meer te weten te komen over historiografisch onderzoek in de vroege zestiende eeuw, een periode waarin er sprake was van intensieve experimenten op het gebied van de Nederlandse geschiedschrijving. Levelt beperkt zich niet alleen tot de zestiende eeuw maar plaatst de kronieken in een nog bredere historiografische traditie, hij richt zich op een periode die loopt van de tweede helft van de veertiende eeuw tot in de achttiende eeuw. Zijn studie verschaft dus kennis over de continuïteiten en transities van de Nederlandse geschiedschrijving in deze periode. Het boek komt met een cd-rom die transcripties van de beide kronieken bevat.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Hilversum: Verloren, 2011.
ISBN: 978-90-8704-221-9
Hardcover, 280 pagina’s