Signalement: Formele semantiek. Een inleiding in de formele analyse van betekenis

Formele semantiekIn tegenstelling tot de meeste inleidingen in de formele semantiek veronderstelt dit nieuwe boek van Jeroen van Craenenbroeck en Guido Vanden Wyngaerd enerzijds geen enkele voorkennis, maar introduceert anderzijds wel de formele notatie die gebruikelijk is in hun onderzoeksgebied. Tegelijk slaagt het erin opmerkelijk bondig en overzichtelijk te blijven. Na een korte inleiding worden de propositionele en predicatenlogica behandeld, om vervolgens terug te grijpen naar de natuurlijke taal. Hier komen de belangrijkste onderwerpen uit het veld aan bod, zoals lambda-conversie, functionele applicatie en gegeneraliseerde kwantoren. De bijgevoegde oefeningen maken van het boek een aanrader voor docenten en studenten, alsook voor eenieder die wel eens een artikel uit de formele betekenisleer wil lezen, maar afgeschrikt wordt door de schijnbaar ingewikkelde notaties.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Formele semantiek. Een inleiding in de formele analyse van betekenis

Jeroen van Craenenbroeck en Guido Vanden Wyngaerd

Amsterdam University Press

2015

128 pagina’s

ISBN: 978 90 8964 713 9

Signalement: The Talking Heads experiment. Origins of words and meanings

The Talking Heads afbeeldingIn het Talking Heads experiment, uitgevoerd tussen 1999 en 2001, werden robots geconfronteerd met objecten die hen onbekend waren. Vervolgens moesten de robots onderling en via contact met mensen een taal ontwikkelen, waarmee ze over die objecten konden communiceren. Op die manier wilden de onderzoekers inzicht verwerven over hoe een taal kan ontstaan in een populatie agents. Deze nieuwe uitgave van het boek uit 1999 is bijna verdubbeld in lengte. Naast een herwerking van de vorige uitgave bevat ze een beschrijving van de voortgang van het experiment, alsook een overzicht van de doorbraken die agent-gebaseerde modellering van taalevolutie in de laatste 15 jaar sinds het experiment opgeleverd en doorgemaakt heeft.

De elektronische versie van het boek is vrijelijk beschikbaar op: http://langsci-press.org/catalog/book/49

 

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

The Talking Heads experiment. Origins of words and meanings

Luc Steels

Serie: Computational models of language evolution 1

Language Science Press

2015

375 pagina’s

ISBN: 978 3 944675 42 8

Signalement: Handbuch Niederländisch. Sprache and Sprachkultur von den Anfängen bis 1800.

ARTK_C3D_B259779_0001In dit lijvige, maar leesbare boek beschrijft Jelle Stegeman de geschiedenis van onze taal, vanaf het begin van onze jaartelling tot 1800. Hij houdt daarbij het midden tussen naslagwerk en leesboek. Enerzijds maakt de indeling in hoofdstukken (Oudnederlands, Middelnederlands, Vroegnieuwnederlands…) en secties (Syntaxis en morfologie, Lexicon…) het makkelijk taalveranderingen en –fenomenen terug te vinden, en wordt de lopende tekst wel eens onderbroken door paradigma’s en overzichten. Anderzijds kan die lopende tekst comfortabel van begin tot einde gelezen worden. Elk hoofdstuk bevat ook steeds een sectie tekstvoorbeelden, waarin excerpten van enkele parels uit onze literatuur, zoals Van den Vos Reynaerde of de Rijmbijbel een welkome afwisseling vormen met de Duitse tekst. Een aanrader voor elke Nederlandstalige die graag zijn Duits oefent en in de geschiedenis van zijn eigen taal is geïnteresseerd en ook elke Duitstalige die in de geschiedenis van het Nederlands is geïnteresseerd, maar toch liefst in zijn eigen taal leest.

 

Handbuch Niederländisch. Sprache and Sprachkultur von den Anfängen bis 1800.

Jelle Stegeman

Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG)

2014

536 pagina’s

ISBN: 9783534259779

€79,90 (Voor leden €49,90)

Signalement: Patroon en Argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst

Patroon en Argument viert het emeritaat van Joop van der Horst en William Van Belle, twee van de meest welbespraakte en iconische figuren uit de Nederlandse taalkunde. Beide emeriti waren niet alleen populair onder hun studenten, maar zijn dat duidelijk ook onder collega’s: niet minder dan 80 (!) taalonderzoekers uit binnen- en buitenland hebben samen 53 artikels bijgedragen. Deze verzameling geeft een goed overzicht van de huidige stand van zaken in de neerlandistiek en toont haar rijke variatie aan onderzoeksthema’s en methodes. Het geheel wordt voorafgegaan door een mooie inleiding van de redacteurs en elke bijdrage is steeds voorzien van een korte samenvatting.

 

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

 

Patroon en Argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst.

Freek Van de Velde, Hans Smessaert, Frank Van Eynde & Sara Verbrugge (red.)

Leuven University Press

2014

784 pagina’s

ISBN: 978 94 627 0014 7

€79,50

 

Signalement: Twents op sterven na dood? Een sociolinguïstisch onderzoek naar dialectgebruik in BorneSignalement: Twents op sterven na dood? Een sociolinguïstisch onderzoek naar dialectgebruik in Borne

In een tijd van groeiende mobiliteit lijkt de Nederlandse standaardtaal steeds meer terrein te winnen. Houdt dit echter noodzakelijk de teloorgang van het dialect in, of kunnen beide blijvend naast elkaar bestaan, elk met een eigen functie? Dit is onderzocht door Sabine Maas in een case study van het Twentse dialect zoals gesproken in Borne, in de Nederlandse provincie Overijssel. In haar masterscriptie analyseert ze opnames van het taalgebruik van lokale inwoners. De focus ligt daarbij op de huidige realiteit in Borne en de dialectcompetentie van de sprekers: in welke situaties spreekt wie dialect of standaardtaal en hoe goed lukt dat? Naast dit onderzoek biedt Twents op sterven na dood? een kort overzicht van de huidige status van de dialecten in Nederland. Dit boekje is interessant voor ieder die in Nederlandse dialecten geïnteresseerd is: onderzoekers, maar zeker ook leken. Een korte samenvatting in het Duits is voorzien.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Twents op sterven na dood? Een sociolinguïstisch onderzoek naar dialectgebruik in Borne In: Niederlande-Studien. Kleinere Schriften, Heft [18]. Friso Wielenga & Loek Geeraedts (eds.).

Sabine Maas,

Waxmann Verlag, Münster – New York. 2014. 95 pagina’s. ISBN 978-3-8309-3033-4 (print). ISBN 978-3-8309-8033-9 (e-book).

 

Signalement: Tussentaal. Over de talige ruimte tussen dialect en standaardtaal in VlaanderenSignalement: Tussentaal. Over de talige ruimte tussen dialect en standaardtaal in Vlaanderen

Tussentaal, Verkavelingsvlaams, Soap-vlaams, Schoon Vlaams. De taalvariant tussen dialect en standaardtaal die doorheen heel Vlaanderen gesproken en meestal ook verstaan wordt, heeft meerdere namen en er bestaan evenveel meningen over. Tussentaal van De Caluwe, Delarue, Ghyselen en Lybaert vat 6 onderzoeken naar deze taal samen en schetst de veranderende kijk op tussentaal.

Het boekje is zowel geschikt voor de geïnteresseerde leek als taalkundige. Voor de leek is het kort genoeg om niet af te schrikken en vlot leesbaar geschreven. De taalkundige zal blij zijn te ontdekken dat het voorgestelde onderzoek van goede wetenschappelijke kwaliteit is en sterk onderbouwd met verwijzingen naar de relevante literatuur.

Tussentaal. Over de talige ruimte tussen dialect en standaardtaal in Vlaanderen

Johan De Caluwe, Steven Delarue, Anne-Sophie Ghyselen, Chloé Lybaert (red.)

Academia Press

2013

107 pagina’s

ISBN 978 90 382 2260 8

€12,50 

Signalement: Qualitative-Quantitative Analyses of Dutch and Afrikaans Grammar and LexiconSignalement: Qualitative-Quantitative Analyses of Dutch and Afrikaans Grammar and Lexicon

“I’m a scientist by training, and one of the very first things I learned is that while theories are nice, data is better.” Met dit citaat van Kelly McGonigal zet Robert S. Kirsner onmiddellijk de toon van zijn nieuwe boek Qualitative-Quantitative Analyses of Dutch and Afrikaans Grammar and Lexicon. Kirsner gaat in op Afrikaanse en Nederlandse demonstratieven, Nederlandse pragmatische partikels en imperatieven, idiomen met maar (Toe maar! Ho maar!), het progressieve aspect bij aan het + infinitief constructies en indirecte objecten.

Bij elk van deze case studies biedt Kirsner data uit een breed scala van bronnen – corpusonderzoek, enquêtes en perceptietesten – die op hun beurt de basis vormen voor een theoretische interpretatie in het licht van zowel Columbia School linguistics als Cognitive Grammar. Als tweedetaalspreker van het Nederlands biedt Kirsner een verfrissend perspectief op grammaticale fenomenen die voor de moedertaalspreker bedrieglijk eenvoudig lijken, maar bij nader onderzoek verrassende inzichten in onze taal opleveren.

 

Qualitative-Quantitative Analyses of Dutch and Afrikaans Grammar and Lexicon

Robert S. Kirsner

John Benjamins Publishing Company

2014

239 pagina’s

ISBN 978 90 171 1577 2

€105,-