Inzendingen

Online indienen manuscript

Heeft u al een gebruikersnaam/wachtwoord voor Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde?
Ga naar inloggen

Gebruikersnaam/wachtwoord nodig?
Ga naar registratie

Registratie en inloggen zijn nodig om online manuscripten in te kunnen zenden en de status van inzendingen te kunnen controleren.

 

Richtlijnen voor auteurs

Richtlijnen voor auteurs

Artikel

TNTL publiceert wetenschappelijke artikelen op het gebied van de Nederlandse taalkunde en letterkunde. Naast Nederlandstalige bijdragen verwelkomt de redactie ook inzendingen in het Engels en het Duits. Bovendien kunnen voorstellen worden gedaan voor themanummers van TNTL, verzorgd door een eenmalige gastredactie.

Bijdragen kunnen worden ingediend door middel van een e-mail gericht aan de redactiesecretaris van het tijdschrift (redactiesecretaris@tntl.nl). De inzending mag niet eerder gepubliceerd zijn en is ook niet in overweging bij een ander tijdschrift.

De maximale omvang van een artikel bedraagt 10.000 woorden, inclusief abstract, noten en bibliografie. Het artikel dient te worden voorzien van een samenvatting in het Engels van ten hoogste 150 woorden. TNTL werkt met beknopte voetnoten en een bibliografie (zie voor het verwijzingssysteem verderop in deze Richtlijnen). Vermeld aan het eind van het artikel het correspondentieadres van de auteur, gevolgd door het e-mailadres.

De redactie ontvangt bestanden bij voorkeur in MS Word. De tekst is in lettergrootte 12 gesteld en onderverdeeld in Arabisch genummerde paragrafen. Gebruik zo min mogelijk stuurtekens, functies of speciale instellingen zoals automatische nummering. Gebruik harde returns alleen om een nieuwe alinea aan te geven; spring in met een tab. Gebruik slechts één lettertype.

Gelieve nauwgezet rekening te houden met deze richtlijnen. Inzendingen kunnen geretourneerd worden als ze daar niet aan voldoen en de redactie behoudt zich het recht voor om geaccepteerde kopij te (laten) onderwerpen aan deze richtlijnen.

Boekbeoordeling

Boekbeoordelingen worden niet in de papieren TNTL gepubliceerd maar online op het Platform Boekbeoordelingen (www.tntl.nl/boekbeoordelingen). Het redactiesecretariaat is te bereiken op boekbeoordelingen@tntl.nl.

De boekbeoordelingen concentreren zich op het belang van de besproken publicatie voor de neerlandistiek. De recensent geeft een bondige weergave van de hoofdlijnen, stellingen en/of theses uit het besproken boek en plaatst deze binnen de relevante ontwikkelingen en inzichten van het vakgebied in kwestie, maar doet dat met oog voor de algemeen neerlandistische context van TNTL.

De recensent geeft daarnaast zijn/haar visie op en oordeel over de belangrijke bevindingen uit de besproken publicatie.

Een recensie bevat geen voetnoten. Eventuele verwijzingen naar andere literatuur staan in verkorte vorm in de hoofdtekst en worden in een bibliografie verantwoord.

Een recensie gaat bij voorkeur de 1000 woorden niet te boven. Langere besprekingsartikelen kunnen in het tijdschrift worden gepubliceerd maar alleen op uitnodiging van de redactie.

Spelling

Tenzij anders overeengekomen, dienen bijdragen in de voorkeurspelling gesteld te zijn. Gebruik voor Nederlandstalige bijdragen de Woordenlijst Nederlandse taal (2005) of de meest recente editie van Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal.

Tabellen, afbeeldingen, grafieken

Tabellen mogen in het artikel geplaatst worden, afbeeldingen en grafieken worden liefst in afzonderlijke bestanden aangeleverd. Geef wel duidelijk in de tekst aan waar de afbeelding of de grafiek moet komen. Afbeeldingen kunnen niet dan na overleg met de redactie worden opgenomen. In elk geval moeten ze van hoogwaardige kwaliteit zijn om afgedrukt te kunnen worden (minstens 300dpi). Voorzie een tabel, afbeelding of grafiek altijd van een titel en een bijschrift.

Citaten

Citaten in de lopende tekst staan tussen enkele aanhalingstekens, behalve citaten binnen citaten, die men tussen dubbele aanhalingstekens plaatst. Geef overgeslagen zinnen of zinsdelen binnen citaten aan d.m.v. [...]. Lange citaten springen links in en worden met een witregel gescheiden van de lopende tekst. De aanhalingstekens verdwijnen in dat geval, en dubbele aanhalingstekens binnen het citaat worden enkele aanhalingstekens.

Cursivering

Cursiveer titels van boeken en tijdschriften en woorden die benadrukt worden of uit een vreemde taal afkomstig zijn.

Bronvermelding

Men hantere het systeem van verkorte literatuurverwijzingen in de hoofdtekst (en in de voetnoten) in combinatie met een volledige bronvermelding in de bibliografie.

Verwijzingen in de hoofdtekst staan tussen ronde haken voor de afsluitende punt van een zin en bestaan uit de achternaam van de auteur gevolgd door het jaartal van de publicatie, een dubbele punt en het paginacijfer waarnaar verwezen wordt. Wanneer een verwijzing in een lopende zin geplaatst wordt komt het eerste ronde haakje voor het jaartal te staan. Zie ook de voorbeelden hieronder.

Nootcijfers in de tekst worden altijd achter een leesteken geplaatst. In de voetnoottekst staat de verwijzing niet tussen ronde haken, tenzij de verwijzing geen deel uitmaakt van de lopende zin. Zie ook de voorbeelden hieronder.

In de bibliografie zet men bij de titelbeschrijving tussen auteursnaam en titel een komma. Indien een publicatie meer dan drie auteurs heeft, gebruik ‘e.a.’ na de naam van de eerste auteur. Bij namen van editeurs en redacteurs: gebruik in een Nederlandstalig artikel ‘(red.)’ en in een Engelstalig artikel ‘(ed.)’. Titels van boeken en tijdschriften worden gecursiveerd. Titels van artikelen, hoofdstukken van boeken, alsmede van gedichten en verhalen in bundels worden tussen enkele aanhalingstekens geplaatst. Vermeld bij boekpublicaties altijd de plaats van uitgave. Vermelding van de uitgever is facultatief, maar wees zo consequent mogelijk. Geef bij een tijdschriftpublicatie achtereenvolgens de jaargang, het jaar van verschijning (tussen haken) en het afleveringsnummer, gevolgd door ‘p.’ en begin- en eindpagina van het artikel. Zie ook de voorbeelden hieronder.

Voorbeelden:

Hoofdtekst:

 

 • ...’ (Van der Paardt 1987: 5).
 • Van der Paardt (1987: 5) meent terecht ...
 • Noottekst:
 • Een andere visie vindt men in Huizinga 1938: 24.6
 • Zie ook Chomsky 1981b: 123.7
 • Ibid.
 • ... elders ‘Buster Keaton in een verkeerd decor’ genoemd (Oostveen 2011: 10).

 

Bibliografie:

 

 • Huizinga 1938 – J. Huizinga, Homo Ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1938.
 • Attridge 2015 – D. Attridge, ‘Autonomy, the singular literary work, and the multilingualism of Hermans’s Nooit meer slapen’. In: Journal of Dutch Literature 6 (2015) 1, p. 47-56.
 • Herman & Vervaeck 2005 – L. Herman & B. Vervaeck, Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse. Derde, herziene druk. Brussel: VUBPress / Nijmegen: Vantilt, 2005.
 • Foolen e.a. 2012 – A. Foolen e.a. (eds.), Moving Ourselves, Moving Others. Motion and emotion in intersubjectivity, consciousness and language. Amsterdam: John Benjamins, 2012.
 • Wilmink & Meder 1995 – Beatrijs. Een middeleeuws Maria-mirakel. Ed. W. Wilmink & Th. Meder. Amsterdam: Prometheus, 1995.

 

Afkortingen

Bij referenties aan de volgende woordenboeken en periodieken kan gebruik worden gemaakt van onderstaande afkortingen:

 

 • WNT - Woordenboek der Nederlandsche Taal
 • MNW - Middelnederlandsch Woordenboek
 • BMDC - Bijdragen en Mededelingen van de Dialectencommissie
 • HCDT - Handelingen van de Commissie voor Dialectologie en Toponymie
 • TNTL - Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
 • VMKA - Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde te Gent
 • VMNW - Vroegmiddelnederlands Woordenboek

 

Privacyverklaring

Namen en e-mailadressen die in dit tijdschrift worden ingevoerd, zullen alleen worden gebruikt voor de in dit tijdschrift genoemde doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of aan andere partijen worden verstrekt.

 

 

Checklist ter voorbereiding van inzending

Als onderdeel van de inzendingsprocedure moeten auteurs verklaren dat hun inzending voldoet aan de volgende richtlijnen. Inzendingen kunnen geretourneerd worden als ze daar niet aan voldoen.

 1. De inzending is niet eerder gepubliceerd en is ook niet in overweging bij een ander tijdschrift (tenzij een uitleg is gegeven bij Opmerkingen voor de redacteur).
 2. Het ingezonden bestand is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF of WordPerfect document bestandsformaat.
 3. Waar beschikbaar zijn URLs voor de referenties toegevoegd.
 4. De tekst is enkelvoudig gespatieerd, gebruikt een 12-punts lettergrootte, gebruikt schuingedrukte tekst in plaats van onderstreepte (behalve bij URL adressen) en alle illustraties, figuren en tabellen staan op de juiste plek in de tekst en niet aan het einde.
 5. De tekst voldoet aan de stilistische en bibliografische eisen zoals geformuleerd in Richtlijnen voor auteurs, te vinden bij Over dit tijdschrift.
 6. Bij inzending voor een sectie met peer review, zijn de instructies in Een blinde review verzekeren gevolgd.
 

Privacy verklaring

Namen en e-mailadressen die in dit tijdschrift worden ingevoerd, zullen alleen worden gebruikt voor de in dit tijdschrift genoemde doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen

 


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521